Kontakt

Lokalizacja

Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu przy ul. Ruda 1 znajduje się około 2,5 km od centrum Przasnysza, miasta powiatowego liczącego ok. 18 tys. mieszkańców i położonego w północnej części województwa mazowieckiego. Miasto to leży nad rzeką Węgierką w odle-głości ok. 106 km od Warszawy, 22 km od Ciechanowa, 56 km od Ostrołęki oraz 36 km od Mławy. Ma korzystne połączenia komunikacyjne ponieważ w Przasnyszu zbiegają się: droga krajowa oraz drogi wojewódzkie łączące Przasnysz z tymi miastami i dalej z krajem.. Przez miasto przebiega także ważny drogowy szlak turystyczny z Warszawy na Mazury.

Kompleks Domu Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w zacisznej i bardzo ko-rzystnej dla zdrowia oraz samopoczucia okolicy Przasnysza.

Od strony północno-zachodniej DPS przebiega ulica Ruda, sąsiadująca z wciąż owo-cującym starym sadem będącym także własnością właściciela opisanego niżej dworu. Obok sadu pobudowano współczesny blok mieszkalny pracowników Domu.

Od strony wschodniej, poprzez duże połacie, w przeszłości bagiennych i torfiastych łąk, płynie rzeka Węgierka. To tam przed wiekami, prawdopodobnie były pokłady czerwo-nobrunatnej i bagiennej rudy żelaza-stąd być może nazwa miejscowości Ruda.

Od strony południowej znajduje się stary las iglasty z czynnym oczkiem wodnym, zaś strona zachodnia to budynki gospodarcze po byłym gospodarstwie rolnym.

DPS umiejscowiony jest w pomieszczeniach budynków trzykondygnacyjnych i parte-rowych pobudowanych na terenie zabytkowego parku dworskiego o powierzchni ok. 6 ha ze starym, wielogatunkowym drzewostanem przeplecionym licznymi alejkami. Jednym z bu-dynków jest zabytkowy dworek odrestaurowany w latach dziewięćdziesiątych zgodnie z zale-ceniami konserwatora zabytków. Zabytkowy park dworski z XIX w. i zabytkowy dworek z przełomu XIX I XX w. wpisane są do krajowego rejestru zabytków.

Dworek to trzykondygnacyjna budowla zbudowana z cegły pochodząca z przełomu XIX i XX wieku. Budynek jest przykładem architektury neoklasycystycznej, a odwołującej się w swej formie do neobarokowej architektury pałacowej zwanej na przełomie XIX i XX wieku "stylem dworkowym", traktującej go jako symbol narodowej kultury pielęgnującej tradycje szlacheckie i niepodległościowe, skierowany przeciwko wpływom zaborców.

Bryła budynku, po obydwu jej stronach, zakończona jest alkierzami-czworobocznymi narożnikami dwukondygnacyjnymi i wyraźnie wysuniętymi w kierunku zachodnim, z wyod-rębnionymi dachami oraz z barokowymi wejściami po obydwu stronach tych alkierzy.

Wejście główne prowadzi przez klasycystyczny portal utworzony przez dwa kolum-nowe portyki podtrzymujące na wysokości pierwszego piętra taras-balkon i nadające budowli antycznej dostojności. Elewacja zachodnia dworku to tenże budynek główny, dwa mocno wysunięte boczne alkierze wraz z osobnymi wejściami oraz środkowe wejście do półkolistej, trzykondygnacyjnej baszty jako elementu zdobniczego i harmonizującego z głównymi wej-ściowymi "antycznymi" portykami.

Obecnie w pomieszczeniach dworku znajdują się biura DPS oraz warsztaty terapii za-jęciowej.

Kolejnym, chyba najważniejszym budynkiem w kompleksie budynków DPS, jest blok mieszkalny wybudowany w roku 1973 i przeznaczony do zamieszkania przez mieszkańców. Jest to obiekt trzykondygnacyjny, w latach 2008-2010 poddany generalnej modernizacji zgodnie z obowiązującym standardem.

Z budynkiem mieszkalnym, połączone są przy pomocy łączników, dwa parterowe pawilony. Pawilon pierwszy, wraz z halą sportową, jest miejscem dla gabinetów terapeutycznych, zaś nieco dalej znajduje się drugi pawilon-przeznaczony dla gabinetów rehabilitacyjnych i siłowni. Znajduje się tam też magazyn gospodarczy.

Na terenie kompleksu DPS są jeszcze budynki gospodarcze: garaże samochodowe, warsztaty mechaniczne, pomieszczenia po kotłowni wraz z wysokim kominem na którym zainstalowane są anteny do łączności komórkowej.

Takie usytuowanie Domu Pomocy w zacisznym miejscu, wśród zabytkowego dworku i sędziwych różnorodnych drzew parku-dodającymi uroku wszystkim budynkom, system wewnętrznych alejek oraz liczne urządzenia parkowe zachęcają do spacerów wśród praw-dziwej zdrowej natury stwarzają specyficzny klimat sprzyjający wypoczynkowi, rekreacji, regeneracji sił psychofizycznych oraz intelektu osób zamieszkujących nasz Dom.